Finanțarea agriculturii ecologice

Conținutul paginii

SUBMĂSURA 2.5: Susținerea promovării și dezvoltării agriculturii ecologice

REGULAMENT PRIVIND CONDIȚIILE, ORDINEA ȘI PROCEDURA DE ACORDARE A MIJLOACELOR FONDULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII ȘI MEDIULUI RURAL

101. Domeniul de acţiune: Sprijinul este acordat pentru producătorii care sînt înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică ca plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare şi se angajează să rămînă în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani. Beneficiarii subvenției restituie sumele încasate prin prezenta hotărîre doar în cazul în care nu se menţin în sistemul de agricultură ecologică timp de 5 ani.

102. Pentru obţinerea subvenţiei în cadrul prezentei submăsuri, solicitantul depune o singură cerere pentru anul în curs de subvenționare. Nu vor pot beneficia de ajutor producătorii agricoli în cazul în care se repetă perioada de conversie pentru una și aceiași suprafaţă.

103. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă la unitate de suprafață şi constituie:

1) pentru perioada de conversie la metodele de agricultură ecologică pentru următoarele culturi:

a) livezi şi vii:

 • 1 500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
 • 2 000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an;
 • 2 500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al treilea an;

b) plante medicinale şi eterooleginoase:

 • 1 300 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
 • 1 600 de lei pentru1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an;

c) culturi de cîmp:

 • 800 lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
 • 1 000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an;

d) legume:

 • 1 500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
 • 2 000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an.

Perioada pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de 2 ani (pentru culturi anuale) sau 3 ani (pentru culturile multianuale);

2) pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: 20% – pentru produsele certificate ecologic, conform facturilor prezentate, iar în cazul exportului se prezintă copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului.

Valoarea maximă a suportului acordat în scopul menţinerii practicilor de agricultură ecologică pentru un beneficiar nu va depăşi suma de 200 mii lei.

104. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:

1) copia de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a producătorului, pe anul pentru care solicită ajutorul specific;

2) copia de pe contractul încheiat între producător şi un organism de inspecţie şi certificare, organism recunoscut de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;

3) copia de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: cultura, suprafaţa şi anul de conversie;

4) notificarea emisă producătorului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între producător şi organismul de inspecţie şi certificare şi se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

5) copia de pe factura privind comercializarea produselor ecologice;

6) angajamentul producătorului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului.

 

Lista documentelor pentru subvenționare la AIPA

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR SUBVENȚIONARE AIPA

Nr.

Lista documentelor

Documente obligatorii

1

Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru Submăsura respectivă

2

Copia de pe certificatul de înregistrare pentru gospodăriile țărănești

3

Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești (de fermier)

4

Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate

5

Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs

6

Copia de pe situațiile financiare pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare

7

Documentul care atestă pregătirea profesională în domeniul ce vizează investiția-copiile diplomelor de studii/Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli

Documente suplimentare

8

Copia de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a producătorului

9

Copia de pe contractul încheiat între producător şi un organism de inspecţie şi certificare, organism recunoscut

10

Copia de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: cultura, suprafaţa şi anul de conversie

11

Notificarea emisă producătorului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu a intervenit nici o cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între producător şi organismul de certificare

12

Copia de pe factura privind comercializarea produselor ecologice

13

Angajamentul producătorului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului

 

Pasul 1: Înregistrarea la ministerul agriculturii

Primul lucru pe care trebuie să-l întreprindă un fermier (operator) care dorește să obțină subvenționare pentru conversia sau menținerea practicilor de Agricultură ecologică, este să depună la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului următoarele acte completate în prealabil:

 1. Fișa de evidență a agentului economic care produce producţie agroalimentară ecologică [descarcă]
 2. Registrul parcelar [descarcă]
 3. Certificatul de conformitate (Certificatul ecologic) eliberat de Organul de certificare
 

Persoana responsabilă de la Ministerul Agriculturii:
Marcela Stahi
Serviciul Producţie Ecologică și produse cu denumire de origine,
mun. Chişinău, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 162, Chișinău 2004
e-mail: marcela.stahi@maia.gov.md

Pasul 2: Solicitarea actelor din partea organismului de inspecție și certificare

Al doilea pas pe care ar trebui să-l întreprindă un fermier (operator) care dorește să beneficieze de subvenții în Agricultura ecologică, este să solicite următoarele acte de la Organul să de certificare:

1. Copia de pe contractul încheiat între producător şi un organism de inspecţie şi certificare, organism recunoscut de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;

2. Copia de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: cultura, suprafaţa şi anul de conversie;

3. Notificarea emisă producătorului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între producător şi organismul de inspecţie şi certificare şi se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

În Republica Moldova, la moment, sînt acreditate trei organisme de certificare ecologică:

Certificat Eco SRL
Contacte: Rep. Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 98, bir. 411
Tel: 022 237 802; Mob: 069 101 548; E-mail: ecocertificare@gmail.com
Site: certificat-eco.md

Control Union Dniestr SRL
Contacte: Grigore Daraban 

gdaraban@controlunion.com