Submăsura 2.5: Susținerea promovării și dezvoltării agriculturii ecologice

REGULAMENT privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

Submăsura 2.5. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice

101. Domeniul de acţiune: Sprijinul este acordat pentru producătorii care sînt înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică ca plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare şi se angajează să rămînă în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani. Beneficiarii subvenției restituie sumele încasate prin prezenta hotărîre doar în cazul în care nu se menţin în sistemul de agricultură ecologică timp de 5 ani.

102. Pentru obţinerea subvenţiei în cadrul prezentei submăsuri, solicitantul depune o singură cerere pentru anul în curs de subvenționare. Nu vor pot beneficia de ajutor producătorii agricoli în cazul în care se repetă perioada de conversie pentru una și aceiași suprafaţă.

103. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă la unitate de suprafață şi constituie:

1) pentru perioada de conversie la metodele de agricultură ecologică pentru următoarele culturi:

a) livezi şi vii:

  • 1 500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
  • 2 000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an;
  • 2 500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al treilea an;

b) plante medicinale şi eterooleginoase:

  • 1 300 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
  • 1 600 de lei pentru1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an;

c) culturi de cîmp:

  • 800 lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
  • 1 000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an;

d) legume:

  • 1 500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
  • 2 000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an.

Perioada pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de 2 ani (pentru culturi anuale) sau 3 ani (pentru culturile multianuale);

2) pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: 20% – pentru produsele certificate ecologic, conform facturilor prezentate, iar în cazul exportului se prezintă copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului.

Valoarea maximă a suportului acordat în scopul menţinerii practicilor de agricultură ecologică pentru un beneficiar nu va depăşi suma de 200 mii lei.

104. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:

1) copia de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a producătorului, pe anul pentru care solicită ajutorul specific;

2) copia de pe contractul încheiat între producător şi un organism de inspecţie şi certificare, organism recunoscut de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;

3) copia de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: cultura, suprafaţa şi anul de conversie;

4) notificarea emisă producătorului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între producător şi organismul de inspecţie şi certificare şi se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

5) copia de pe factura privind comercializarea produselor ecologice;

6) angajamentul producătorului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului.

Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (http://aipa.gov.md)
Cerere de solicitare Submăsura 2.5 (http://aipa.gov.md)
Fișă de calcul Submăsura 2.5 (http://aipa.gov.md)