Organic Agriculture Funding

Table of contents

Secțiunea a 5-a Dezvoltarea agriculturii ecologice

Regulamentul privind măsurile de subvenționare complementară și condițiile specifice de eligibilitate pentru subvenționarea complementară din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural 

29. Domeniul de intervenție: dezvoltarea agriculturii ecologice prin creșterea suprafețelor de teren agricol pentru conversie la agricultura ecologică şi menţinerea agriculturii ecologice.

30. În cadrul prezentei măsuri, subiectul subvenționării este fermierul.

31. Condițiile specifice pentru obținerea subvenției:

1) fermierul este înregistrat în sistemul de agricultură ecologică;

2) suprafața de teren agricol pentru care se solicită subvenție se află în conversie la metodele de agricultură ecologică;

3) fermierul menţine practicile de agricultură ecologică;

4) fermierul menține și intensifică fertilitatea solului;

5) fermierul este deținătorul legal al bunurilor imobile înregistrate în agricultura ecologica pe durata a minimum 5 ani, calculați începând cu anul precedent celui de depunere a cererii de subvenționare;

6) fermierul se angajează să rămână în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la încheierea perioadei de conversie;

7) fermierul nu a beneficiat, în ultimii 7 ani anteriori depunerii cererii de subvenționare, de subvenție pentru suprafaţa de teren supusă perioadei de conversie.

32. Subvenția se calculează sub formă de cuantum exprimat ca sumă fixă la unitate de suprafaţă şi constituie:

1) pentru perioada de conversie la metodele de agricultură ecologică pentru următoarele culturi:

a) livezi, vii, arbuşti fructiferi şi căpşuni:

(i) 3500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversie în primul an;

(ii) 4000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversie în al doilea an;

(iii)  4500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversie în al treilea an;

b) plante medicinale şi eterooleaginoase:

(i) 2000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversie în primul an;

(ii) 2500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversie în al doilea an;

(iii)  3000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversie în al treilea an;

c) culturi de câmp, păşuni şi fâneţe:

(i) 2000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversie în primul an;

(ii) 2500 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversie în al doilea an;

d) legume:

(i) 12000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversie în primul an;

(ii) 14000 de lei pentru 1 ha de teren agricol supus procesului de conversie în al doilea an;

e) apicultură: 800 de lei pentru o familie de albine în perioada de conversie;

2) pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică – 20% din valoarea produselor certificate ecologic și comercializate începând cu 2 ani precedenți celui de depunere a cererii de subvenționare;

3) pentru menţinerea şi intensificarea fertilităţii solului – 2500 de lei pentru 1 ha de teren, dar nu va depăşi suma de 200000 de lei per beneficiar. Subvenția se acordă fermierilor care seamănă culturi fixatoare de azot intercalate sau succesive, precum: soia, mazăre, năut, linte, lucernă, phacelia, măzăriche, bob, sparcetă, trifoi, ghizdei, sulfină, lupin, seradela, raigras, muştar, hrişcă, ridiche furajeră.

33. Pentru obținerea subvenției, solicitantul prezintă următoarele documente:

1) certificatul ce atestă faptul că fermierul este membru al unei organizaţii profesionale din domeniu;

2) copia de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a fermierului, eliberată în anul depunerii cererii de subvenționare;

3) copia de pe contractul încheiat între fermier şi un organism recunoscut de inspecţie şi certificare;

4) copia de pe autorizaţia de confirmare a conversiei sau certificatul de conformitate emise fermierului de organismul de inspecţie şi certificare;

5) dovada comercializării produselor certificate ecologic, conform punctului 32 subpunctul 2), prin prezentarea documentelor primare;

6) angajamentul fermierului prin care se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică;

7) declaraţia organismului de inspecţie şi certificare privind confirmarea suprafeţei cultivate cu culturi fixatoare de azot intercalate sau succesive, conform modelului aprobat prin ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;

8) dovada deținerii contului bancar în lei moldoveneşti deschis la o bancă comercială din Republica Moldova.

Lista documentelor pentru subvenționare la AIPA

 1. Cererea de subvenționare(formular tipizat)

 2. Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/copia certificatului de înregistrare

 3. Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informației și a documentelor prezentate (formular tipizat)

 4. Certificatul ce atestă faptul că fermierul este membru al unei organizații profesionale din domeniu

 5. Copia de pe fișa de înregistrare în agricultura ecologică a fermierului, eliberată în anul depunerii cererii de subvenționare

 6. Copia de pe contractul încheiat între fermier și un organism recunoscut de inspecție și certificare

 7. Copia de pe certificatul de conformitate/ autorizația de confirmare a conversiei emis fermierului de organismul de inspecție și certificare

 8. Dovada comercializării produselor certificate ecologic, conform pct. 32 sbpct. 2), prin prezentarea documentelor primare

 9.  Copia declarației vamale și complimentare, cu anexarea invoice-ului (după caz)

 10.  Angajamentul fermierului prin care acesta se obligă să se mențină în sistemul de agricultură ecologică pentru o perioadă de minim 5 ani de la încheierea perioadei de conversie

 11.  Declarația organismului de inspecție și certificare privind confirmarea suprafeței cultivate cu culturi fixatoare de azot intercalate sau succesive,   aprobată prin ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

 12.  Copia actelor ce atestă dreptul de proprietate sau posesie, extras eliberat de către Primărie sau Agenția Servicii Publice (după caz)

 13.  Copia certificatului privind deținerea contului bancar deschis la o bancă comercială din Republica Moldova în lei moldovenești

Pasul 1: Înregistrarea la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Primul lucru pe care trebuie să-l întreprindă un fermier (operator) care dorește să obțină subvenționare pentru conversia sau menținerea practicilor de Agricultură ecologică, este să depună la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare următoarele acte completate în prealabil:

 1. Fișa de evidență a agentului economic care produce producţie agroalimentară ecologică
 2. Registrul parcelar 
 3. Certificatul de conformitate (Certificatul ecologic) eliberat de Organul de certificare
 

Persoana responsabilă de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

Ilușca Marina,  Șef interimar Serviciul Producţie Ecologică și produse cu denumire de origine,

mun. Chişinău, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 162, Chișinău 2004
e-mail: marina.ilusca.@maia.gov.md

Pasul 2: Solicitarea actelor din partea organismului de inspecție și certificare

Al doilea pas pe care ar trebui să-l întreprindă un fermier (operator) care dorește să beneficieze de subvenții în Agricultura ecologică, este să solicite următoarele acte de la Organul să de certificare:

1. Copia de pe contractul încheiat între producător şi un organism de inspecţie şi certificare, organism recunoscut de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;

2. Copia de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: cultura, suprafaţa şi anul de conversie;

3. Notificarea emisă producătorului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între producător şi organismul de inspecţie şi certificare şi se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

În Republica Moldova, la moment, sînt acreditate trei organisme de certificare ecologică:

Certificat Eco SRL

Adresa juridică și adresa locaţiei: MD 2009, mun. Chișinău, șos. Hîncești 43, oficiu 210

Conducătorul OC: Xenia Martînov

tel.: (+373)62 11 22 72

e-mail: ecocertificare@gmail.com

web: www.certificat-eco.md

 

Control Union Dniestr SRL

Adresa juridică: MD 2028,mun. Chişinău,str. Negreşteni, 9, of. 11

Adresa locaţiei: MD 2009,mun. Chişinău, str. Bucureşti, 23 a, of. 10

Conducătorul OC: Oana CORNEA

tel: (+ 31) 620601683; (+ 373) 69109441

e-mail: gdaraban@controlunion.com

https://cucpublications.controluni