MADRM anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Serviciului producție ecologică și produse cu denumire de origine


Scopul general al funcţiei:

 Elaborarea actelor normative și legislative, promovarea și monitorizarea politicilor în domeniul agriculturii ecologice și a produselor agroalimentare ecologice și a produselor agroalimentare cu indicație geografică cu denumire de origine și specialități tradiționale garantate.

Sarcinile de bază:

  1. Elaborarea  proiectelor de acte normative și legislative în domeniul producției ecologice.
  2. Înregistrarea cererilor agenților economici și actualizarea listei agenților economici supuși procedurilor de inspecție și certificare.
  3. Asigurarea organizării și desfășurării activităților de informare,  dezvoltare și promovare a  produselor ecologice și a produselor agroalimentare cu indicații geografice și denumiri de origine și specialități tradiționale garantate.
  4. Recepționarea cererilor producătorilor care solicită omologarea caietelor de sarcini privind produsele ecologice și produsele agroalimentare cu indicații geografice și denumiri de origine și specialități tradiționale garantate.
  5. Asigurarea asistenței tehnice agenților economici în elaborarea caietelor de sarcini privind produsele agroalimentare cu indicații geografice și denumiri de origine și specialități tradiționale garantate.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

   a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
  g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul științelor agricole, biologiei, juridice.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniile vizate și economiei.

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a documentelor: 12.04.2019, ora1600.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor –

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon (022) 204-583

e-mail nadejda.cristea@madrm.gov.md

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

Bibliografia

Constituţia Republicii Moldova;

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 115 din 09.06.2005  cu privire la producţia agroalimentară ecologică;

Hotărîrea Guvernului nr. 149 din 10.02.2006 pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică;

Hotărîrea Guvernului nr. 1078din  22.09.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice”;

Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate;

Sursa: MADRM