Lista documentelor pentru subvenționare la AIPA

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE
Documente obligatorii
1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru Submăsura respectivă
2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru gospodăriile țărănești
3 Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești (de fermier)
4 Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate
5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs
6 Copia de pe situațiile financiare pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare
7 Documentul care atestă pregătirea profesională în domeniul ce vizează investiția-copiile diplomelor de studii/Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli
Documente suplimentare
8 Copia de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a producătorului
9 Copia de pe contractul încheiat între producător şi un organism de inspecţie şi certificare, organism recunoscut
10 Copia de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: cultura, suprafaţa şi anul de conversie
11 Notificarea emisă producătorului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu a intervenit nici o cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între producător şi organismul de certificare
12 Copia de pe factura privind comercializarea produselor ecologice
13 Angajamentul producătorului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului